Firemná klientela

Revízie priemyselného chladenia

Chladiarenske zariadenia a  klimatizačné systémy spadajú pod povinnosť pravidelných kontrol a revízií. Spoľahlivo vám zaistíme povinné revízie a kontroly stavu bezpečnosti zariadenia, v rozsahu a lehotách podľa bezpečnotechnických požiadaviek. Okrem toho sa venujeme komplexným službám  v oblasti priemyselného a komerčného chladenia a vzduchotechniky.

Váš spoľahlivý partner v oblasti klimatizácií. Profesionálne servisné služby klimatizácií pre váš obchod, reštauráciu, sklad, haly, výrobné priestory alebo dátové centrá.

Zákonné prehliadky a revízie

Revízia priemyselných zariadení je povinná kontrola zariadení slúžiacich na chladenie a klimatizáciu. Na základe vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zákon 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch zákon ukladá vlastníkovi a prevádzkovateľovi chladiacich okruhov klimatizačných a chladiacich zariadení, ktoré obsahujú F-plyny (chladivá) povinnosť vykonávať kontrolu zariadení a následne zabezpečiť oznamovaciu povinnosť voči príslušným orgánom. Naša spoločnosť vykonáva revízie / zákonnú kontrolu klimatizácií a iných chladiarenských zariadení z dôvodu možného úniku fluórovaných skleníkových plynov, ktoré tieto zariadenia obsahujú.

Zaistiť vykonávanie revízie únikov chladív je povinnosťou prevádzkovateľa zariadenia ! Naša spoločnosť disponuje oprávneniami na montáž, opravu a údržbu vyhradených chladiacich zariadení. Kvalitu našej práce garantujeme a neustále kontrolujeme v súlade s našimi internými príručkami kvality. 

Spoľahlivo sa postaráme o ich bezchybnú prevádzku vášho chladiaceho zariadenia.

POVINNÁ KONTROLA ÚNIKOV CHLADIVA

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 517/2014 v zmysle zákona č. 286/2009 Z.z sú vlastníci a prevádzkovatelia zariadení, ktoré obsahujú fluorované skleníkové plyny povinný zamedziť neúmyselnému úniku emisiám F-plynov.  Prevádzkovatelia chladiacich zariadení sú povinní zabezpečiť vykonávanie revíznych kontrol zariadení na únik F-plynov. Zároveň vytvoriť a viesť pre každé takéto zariadenie záznamy o vykonaných servisných prehliadkach a revíziách a následne zabezpečiť oznamovaciu povinnosť voči príslušným orgánom.

Prevádzkovateľ zariadenia je povinný oznámiť príslušnému úradu údaje o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach každoročne, najneskôr do 31. januára nasledujúceho roku, okresný úrad zasiela tieto údaje Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky každoročne, najneskôr do 15. mája nasledujúceho roka.

FREKVENCIA KONTROLY ÚNIKOV F-PLYNOV

 • 5 ton CO2-eg aspoň každých 12 mesiacov
 • 50 ton CO2-eg aspoň každých 6 mesiacov
 • 500 CO2-eg aspoň každé 3 mesiace
Kontrola klimatizačných zariadení
Servis kotole s chladením

Revízie zariadení plynovej kategórie Ai a Bi

Revízie vyhradených technických zariadení plynovej kategórie Ai a Bi je povinné uskutočniť podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ( príloha 9 a 10 ), ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými. Zákonné kontroly je oprávnená vykonávať len certifikovaná spoločnosť.

Revízie a zákonné prehliadky chladiacich zariadení a klimatizačných systémov

 • Revízie priemyselného chladenia odborným revíznym technikom
 • Revízie chladiarenských a klimatizačných okruhov
 • Revízie fluorovaných skleníkových plynov ( F-plyny ) podľa zákona 286/2009 Z.z., resp. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 517/2014
 • Revízie vyhradených technických zariadení plynovej kategórie Ai – Chladenie, mrazenie, klimatizácia a tepelné čerpadlo (s množstvom chladiva nad 25 kg)
 • Revízie vyhradených technických zariadení plynovej skupiny  Bi – chladenie a mrazenie (chladiace okruhy) s množstvom plynu ako chladivá od 3 kg do 25 kg
 • Informatívna termovízia technologických zariadení a izotermických boxov, chladiarní, kontajnerov
 • Odstránenie závad zistených počas revízie
 • Dôležité termíny a dátum pravidelnej revízie vám včas pripomenieme
 • Upozorníme vás na zmeny v legislatíve
 • Vystavíme revíznu správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške

CERTIFIKÁTY PRE REVÍZIE PRIEMYSELNÉHO CHLADENIA

REGIOCHLAD, s.r.o. ponúka optimálne riešenia v oblasti chladeniaklimatizácie, vzduchotechniky  pre firemnú klientelu. V komerčnej sfére sme dlhoročný partner pre značky: ❄️ York, Lennox a TRANE.

Staráme sa o klimatizačnú techniku pre reštaurácie, hotely, fitness centrá, serverovne a dátové centrá, sklady a výrobné haly,  predajne ale aj rezidenčné budovy. Zabezpečujeme pravidelný servis a údržbu náhradné diely máme skladom. Poskytujeme profesionálne služby v oblasti priemyselných chladiacich zariadení – servis chladenia, revízie a zákonné prehliadky priemyselného chladenia a vzduchotechniky. Potrebujete dočasné chladiace zariadenie ? Využite našu službu prenájom chladiacich zariadení počas modernizácie, rekonštrukcie alebo výmeny vášho chladiaceho zariadenia.

Sledujte naše novinky v sieti Facebook a na Google Moja Firma, naše referencie overuje zariadim.skSchlaďte sa s nami! 

ZAVOLAJTE NÁM!

ALEBO NÁM NAPÍŠTE